Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

EGO Agnieszka Szewczyk, Monika Pluta-Guz Sp.j.
ul. Spółdzielcza 20, 95-054 Ksawerów
NIP: 7311986828
E-mail: poradniaegorezerwacje@gmail.com

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Odbiorcy danych

  1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
  2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
  3. dostawca systemu CRM – w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracającego,
  4. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,
  5. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,
  6. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacjiksięgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przezokres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail poradniaegorezerwacje@gmail.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.