Diagnoza ADHD u dzieci – Poradnia EGO w Łodzi

Usługa diagnozy ADHD u dzieci i młodzieży jest adresowana do dzieci od 6 do 17 r.ż..

Proces diagnozy ADHD u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem Conners 3 składa się zazwyczaj z 3-4 spotkań z psychologiem, podczas których specjalista zbiera dane pochodzące z wywiadu, obserwacji oraz narzędzi psychometrycznych. Wykorzystywany w procesie diagnostycznym kwestionariusz umożliwia integrację informacji pochodzących z różnych źródeł (oboje rodziców, dziecko, nauczyciel) zapewniając diagnoście możliwie najlepsze podstawy do oceny funkcjonowania dziecka (zarówno w zakresie objawów ADHD, jak i najczęściej współwystępujących zaburzeń, takich jak depresja czy zaburzenia zachowania) i planowania interwencji.

ADHD u dzieci – jak przebiega proces diagnozy?

Etap 1

Pierwszym etapem procesu diagnostycznego jest spotkanie psychologa i rodziców, podczas którego rodzice mają szansę podzielić się swoimi obserwacjami i objawami. Psycholog przeprowadza szczegółowy wywiad, dzięki któremu może zebrać informacje dotyczące funkcjonowania dziecka na przestrzeni życia oraz w różnych sytuacjach. Jeśli rodzice posiadają dokumentację dziecka (np. historię leczenia, opinię wychowawcy) warto zabrać ją ze sobą na wizytę. Obecność dwojga rodziców lub opiekunów podczas tego spotkania umożliwia uwzględnienie w procesie diagnozy dwóch perspektyw, a zatem zgromadzenie większej ilości danych – podstawy dalszego postępowania. Następnie, rodzice wypełniają wersję kwestionariusza Conners 3 dla rodzica, co zajmuje ok. 20 min. Wersję dla rodzica mogą wypełniać rodzice biologiczni, adopcyjni czy zastępczy – niezależnie od istnienia pokrewieństwa z dzieckiem, to właśnie opiekun dostarcza najcenniejszych informacji o funkcjonowania dziecka.

Etap 2

Drugim etapem procesu diagnostycznego jest spotkanie psychologa i dziecka lub nastolatka. W zależności od wieku, spotkanie to może mieć charakter nie tylko wywiadu i obserwacji, ale również wspólnej zabawy. W przypadku dzieci powyżej 8 r.ż. najczęściej wypełniany jest również wersja samoopisowa  kwestionariusza Conners 3. Podczas tego spotkania, psycholog może lepiej zrozumieć, jak dziecko postrzega i przeżywa swoje zachowania.

Etap 3

Ostatnie spotkanie przeznaczone jest na omówienie diagnozy – przedstawienie uzyskanych wyników oraz ich interpretacji. Dzięki integracji danych z wywiadu, obserwacji oraz wykorzystanych narzędzi, uzyskujemy kompleksowy obraz trudności doświadczanych przez dziecko – nie tylko tych, które mogą wynikać z ADHD, ale również z najczęściej współwystępujących zaburzeń (m.in. objawów depresyjnych, lękowych czy zaburzeń zachowania). Podsumowanie procesu diagnostycznego stanowią zalecenia dotyczące dalszego procesu leczenia, w tym możliwości wspierania dziecka w codziennym funkcjonowaniu przez rodziców. Dane z wywiadu, wyniki, ich interpretacja oraz zalecenia przygotowywane są w formie opinii psychologicznej.  

ADHD u dzieci – diagnoza Łódź

W przypadku podjęcia współpracy ze specjalistami w naszej poradni, wyniki testu pozwalają zaplanować interwencje terapeutyczne, a także monitorować ich efekty. Dzięki kompleksowemu wsparciu nie tylko specjalistów, ale przede wszystkim najbliższego otoczenia – rodziców – dzieci i młodzież mogą uczyć się, jak rozpoznawać własne potrzeby i reagować na nie, tak aby wieść pełne i satysfakcjonujące życie.